ługowanie

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
ługowanie

proces rozpuszczania i usu­wania mineralnych składników skały przez krążące w niej lub po jej powierzch­ni wody. Proces ten niesłusznie bywa za­liczany do wietrzenia. Może on jednak pośrednio przyczyniać się do wietrzenia niektórych skał przez usunięcie z nich części rozpuszczalnych, np. spoiwa lub niektórych minerałów, przez co następu­je rozsypanie się innych ziaren.