Słownik Geograficzny

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
obrywanie

gwałtowne odpadanie dużych bloków skalnych od bardzo stromej powierzchni stoku.

odmłodzenie rzeźby

zmiana w rozwo­ju rzeźby polegająca na tym, że rzeźba, która nie osiągnęła jeszcze stadium po­wierzchni zrównania, wchodzi w nowy cykl geomorfologiczny wskutek ponow­nego wypiętrzenia skorupy ziemskiej lub obniżenia podstawy erozyjnej.

ognisko wulkaniczne

bochenkowate lub soczewkowate występowanie płynnej magmy w obrębie litosfery. wbrew dawnym poglądom wylewy wulkaniczne nie pochodzą z płynnego wnętrza ziemi, lecz j z ognisk wulkanicznych, znajdujących się stosunkowo płytko pod jej po­wierzchnią.

orogeneza

ogół procesów zachodzą­cych w skorupie ziemskiej od momentu tworzenia się geosynkliny, przez fałdo­wanie osadów, przeobrażenie osadów wciągniętych w głąb skorupy ziemskiej, intruzje magmowe, aż do wytworzenia się górotworu i jego wypiętrzenia.

orografia

grec. óros = góra — pierwot­nie opis gór, obecnie w znaczeniu ogólne­go opisu dużych form terenu, ich układu, w szczególności układu pasm górskich.

osady abysalne

osady głębin mor­skich.

osady fluwioglacjalne

osady wód powstałych z tajania lo­dowca lub lądolodu. piaski i żwiry flu­wioglacjalne noszą nazwę sandrów.

synonimy - osady glacyfluwialne
osady glacjalne

osady powstałe z ma­teriału przyniesionego przez lodowiec lub lądolód, złożone bezpośrednio przez jego stajanie.

osady limniczne

osady powstałe na dnie jeziora.

synonimy - osady jeziorne
osady litoralne

osady powstałe w morskich wodach przybrzeżnych.

osady nerytyczne

osady powstałe w dnie płytkich mórz.

osady paraliczne
  • osady powstałe w zatokach, lagunach i zalewach oraz w jeziorach nadbrzeżnych.
osady pelagiczne

osady mórz głębo­kich.

osady terrygeniczne
  • osady morskie powstałe z materiału przyniesionego z lądu.
osiadanie

powolne przemieszczanie się zwietrzeliny lub skał pionowo w dół pod wpływem zmniejszania się objętości podłoża. zachodzi ono albo wskutek sprasowania osadów w podłożu, albo wskutek niektórych procesów wietrze­nia, albo wyciśnięcia plastycznego po­dłoża na boki.

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych