Słownik Geograficzny

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
masyw krystaliczny

wycinek skorupy ziemskiej składający się ze skał głębinowych i zmetamorfizowanych ukazujących się na znacznym obszarze  powierzchni ziemi.

metamorfizm

ogół procesów endogenicznych, w wyniku których skały ulegają wewnętrz­nej przemianie w składzie mineralnym, strukturze i teksturze. w szczególności powstają w skale nowe minerały, inne ulegają przekrystalizowaniu i zostają w inny sposób uporządkowane. dzieje się to pod wpływem dużych ciśnień, wysokiej temperatury, a nierzadko również wskutek przepojenia skał nowym mate­riałem dochodzącym w postaci gorących gazów i roztworów wodnych.

metamorfizm kontaktowy

metamorfizm pod wpływem zetknięcia się skał ulegających metamorfozie z gorącą lawą lub magmą.

mierzeja

wynurzony długi wał, odci­nający wody zatoki (zalewu) lub jeziora nadbrzeżnego, wytworzony przez aku­mulację piasku niesionego prądami przybrzeżnymi, wyrzucanego na brzeg przez przybój, przewiewanego przez wiatr. mierzeja tylko jednym końcem łą­cząca się z lądem nosi nazwę kosy.

mofety

wyziewy chłodnych gazów po- wulkanicznych, głównie bezwodnika węglowego, bez większej obfitości pary wodnej.

monoklina

wycinek skorupy ziemskiej składający się ze zgodnie ułożonych warstw skalnych, łagodnie nachylonych w jednym kierunku.

morena

pierwotnie wszelki materiał skalny tkwiący w lodzie lodowca lub lą­dolodu i przezeń przemieszczany, także wszelki materiał osadzony przez lodo­wiec czy lądolód. niesłusznie w poto- i cznej mowie rozszerza się zakres tego po­jęcia na formy terenu, powstałe z matęriałów złożonych przez lodowiec.

morena ablacyjna

morena znajdująca się na powierzchni lodowca (lądolodu), 1 obficie nagromadzona wskutek topnie­nia lodu w tej jego części, gdzie topnienie ma przewagę nad śnieżnym zasilaniem lodowca.

morena boczna

morena znajdująca się z boku języka lodowca dolinnego.

morena czołowa

morena znajdująca się lub powstała u czoła lodowca.

morena denna

materiał skalny znajdu­jący się u spodu lodowca (lądolodu) w większości pochodzący z podłoża, po którym lodowiec się posuwa.

morena spiętrzona

morena znajdująca się przed czołem lodowca, pchana w cza­sie jego nasuwania się na przedpole.

morena środkowa

morena znajdująca się na styku połączonych ze sobą strug lodowca.

morena wyciśnięta

materiał skalny znajdujący się przed czołem lodowca, wypchnięty do góry pod wpływem naci­sku, jaki wywiera lodowiec na sąsiedni, j nie zamarznięty teren.

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych