dioryt

dioryt - skała magmowa głębinowa, o składzie chemicznym obojętnym, zbliżonym do gabra. Ma barwę szarą, niekiedy różową i bezładną teksturę.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

dolina

dolina - podłużne obniżenie na powierzchni terenu o spadku stale w jednym kierunku, uchodzące do morza, jeziora lub obniżenia bezodpływowego, powstałe gl. w wyniku erozji rzek. Rzeźba dna d. jest kształtowana przez samą rzekę, rzeźba zboczy przez mchy masowe. W zależności od kształtu przekroju poprzecznego wyróżnia się gardziele, d. wciosowe, nieckowate i płaskodenne. Specyficzne typy d. powstają przy współdziałaniu procesów erozji i akumulacji rzecznej, mchów masowych i innych grup procesów; np. lodowcowych: doliny lodowcowe, doliny wiszące, pradoliny; krasowych: doliny ślepe; związanych z obecnością wiecznej zmarzliny: doliny ałasowe.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

Doldrums

Doldrums — strefa cisz lub słabego, najczęściej zach. wiatru w szerokościach równikowych widoczna zwłaszcza nad oceanami; sezonowo przemieszcza się o kilka stopni szer. geogr. ku pn. lub pd. w ślad za zmieniającym się położeniem Słońca na sferze niebieskiej.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

dochód narodowy

dochód narodowy — całość dochodów wypłacanych właścicielom zasobów wytwórczych za ich wykorzystanie w określonym czasie (najczęściej jednego roku). Obejmuje wynagrodzenia w postaci plac i dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej, renty, procenty od kapitału oraz zyski przedsiębiorstw.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

diapir

diapir - forma występowania skał osa­dowych, które mając niższą gęstość i większą plastyczność niż naciskające na nie warstwy nadległe, wykonują pod wpływem obciążenia ruch ku powierzchni. Znaczne zaburzenia w przebiegu warstw występują też w samym d. Typowym przykładem d. są wy sady solne. Proces powstawania d. nosi nazwę diapiryzmu.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

Więcej artykułów…