Ludność Afryki

Obszar Afryki zamieszkuje 723 mln osób, co stanowi 12,7% globalnej liczby ludności świata.  Cechą demograficznego rozwoju tego kontynentu jest względna stabilność wielkości zaludnienia.  Spowodowana ona była czynnikami naturalnymi, wśród których najistotniejszą rolę odgrywały klęski żywiołowe i towarzyszący im głód, a także wielkie epidemie i powszechność zachorowań na malarię, czy śpiączkę, którymi dotknięte były przede wszystkim ludy Afryki tropikalnej. Najtragiczniejsze konsekwencje demograficzne przyniósł jednak niemal 400-letni okres europejskiego handlu niewolnikami. W jego rezultacie Afryka utraciła ok. 150 min mieszkańców Z tej liczby tylko 15 mln dowieziono do miejsc przeznaczenia; z pozostałych 135 mln ok. 40 mln zginęło podczas transportu, a ok. 95 mln w efekcie krwawych wypraw w poszukiwaniu niewolników wewnątrz kontynentu. Na skutek tych okoliczności Afryka odnotowała w okresie 1650-1850 realny spadek liczby mieszkańców, czemu towarzyszyło gwałtowne obniżenie jej strukturalnego udziału w globalnym zaludnieniu świata.

Ludność Afryki
Biorąc pod uwagę stosunek liczby ludności Afryki do jej powierzchni, kontynent ten uznać należy za słabo zaludniony. Przeciętna gęstość zaludnienia wynosząca 24 osoby/km2 jest tu niemal dwukrotnie niższa od średniej światowej. Faktyczny obraz rozmieszczenia ludności wykazuje równocześnie ogromne dysproporcje przestrzenne, spowodowane przede wszystkim bardzo zróżnicowanymi warunkami przyrodniczymi. Na ok. 45% terytorium Afryki gęstość zaludnienia waha się w przedziale 1 -10 20 osób/km2, natomiast aż 1/3 jej pow. reprezentują obszary bezludne oraz takie, gdzie wskaźniki gęstości zaludnienia kształtują się na poziomie poniżej 1 osoby/km2. Do tych ostatnich należą rozległe obszary pustynne: Sahara, Kalahari i Namib, oraz strefa lasów równikowych w Kotlinie Konga.

Regiony o największej koncentracji ludności to np. śródziemnomorskie wybrzeża krajów Maghrebu, z gęstością zaludnienia przekraczającą 100 osób/km2, czy egipski odcinek doliny (poniżej Wysokiej Tamy Asuańskiej) i delta Nilu, gdzie wskaźniki gęstości zaludnienia osiągają wielkość odpowiednio ok. 500 i 1300--1400 osób/km2. Wyjątkowość tej rzeki podkreśla fakt, iż spośród 62-milionowej społeczności Egiptu ponad 90% żyje w jej bezpośrednim

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Do najbardziej charakterystycznych cech społeczeństw afrykańskich należy ich demograficzna młodość. Pod koniec lat 50. ludność w wieku poniżej 15 lat stanowiła l42% ogółu ludności kontynentu, przy 6% osób powyżej 64 lat.


Ludność Afryki wysoki poziom aktywności zawodowej dzieci.Pracę podejmuje tutaj przeciętnie 25% dzieci w wieku 10-14 lat, a ich relatywnie niskie dochody stanowią ważny element budżetów wielodzietnych rodzin. Zatrudniane są praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki, stanowiąc w wielu przypadkach podstawową i zarazem najtańszą siłę roboczą (np. w prymitywnych warsztatach tkackich). Problem ten dotyczy zarówno chłopców jak i dziewcząt, przy czym to ci pierwsi reprezentują niemal 65% ogólnej liczby pracujących dzieci. 

Do demograficznie najstarszych państw współczesnej Afryki należą Algieria, Tunezja i RPA. Odsetek ludności w wieku poniżej 15 lat osiąga tu wielkość ok. 37%, natomiast osoby w wieku produkcyjnym reprezentują średnio 58% ogólnej liczby mieszkańców Piramidy przedstawiające strukturę płci i wieku ludności państw afrykańskich cechuje generalnie szeroko rozbudowana podstawa przy gwałtownie zwężającym się wierzchołku, co jest szczególnie widoczne w przedziale powyżej 45 lat.
Obraz ten pozostaje w bezpośrednim związku zarówno z kształtowaniem się omówionych uprzednio elementów ruchu naturalnego ludności, jak tez stosunkowe niskimi wartościami przeciętnej długości życia Afrykanów. Średnia długość życia mieszkańców Afryki to powyżej 53 lata (1995), a więc zdecydowanie mniej o< średniej światowej wynoszącej blisko 65 lat. Jeśli weźmie się pod uwagę, że ta ostatnia wartość stanowi też dolną granicę wieku poprodukcyjnego.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych