Gleby w Polsce

 Gleba to jeden z elementów środowiska geograficznego. Stanowi ona zewnętrzną warstwę litosfery powstałą ze skały macierzystej, która ulega działaniu klimatu, wody, rzeźby, organizmów żywych i człowieka. Podstawowymi składnikami gleby są części mineralne, części organiczne, powietrze i woda. W zależności od tego, który z czynników dominował podczas tworzenia się gleby wykształcił się jej określony typ. Jednym z jego przejawów jest wytwarzanie poziomów glebowych, różniących się od siebie barwą, ,ilością próchnicy, obecnością składników mineralnych, oraz strukturą. Nazwy gleb są najczęściej nawiązaniem do barwy danej gleby (czarnoziem, gleba brunatna, bielica). Badaniem przyczyn i prawidłowości rozmieszczenia gleb na ziemi zajmuje się geografia gleb. Proces glebotwórczy  to stopniowa, przemiana zwietrzeliny w glebę. Na wytworzenie się gleby potrzeba określonego czasu. Gleby młode mają słabiej wykształcony profil glebowy i są mniej żyzne. Gleby starsze odznaczają się lepiej wykształconym profilem glebowym i większą żyznością.

Gleby w Polsce

Gleby w Polsce powstały po ustąpieniu lodowców. Na początku holocenu tworzyły się gleby tundrowe. Kiedy ocieplił się klimat i obszar naszego kraju zaczęły porastać lasy rozpoczął się proces glebotwórczy. W lasach iglastych rozpoczęło się bielicowanie gleb i rozkład ściółki leśnej. W ten sposób powstały gleby bielicowe. W środowisku mniej kwaśnym w lasach liściastych wytworzyły się gleby brunatne. Natomiast na podłożu bogatym w sole mineralne powstały żyzne czarnoziemy. Gleby strefowe zajmują około ¾ terytorium naszego kraju Największą powierzchnię w kraju ok. 82 % zajmują gleby bielicowe, brunatne i płowe.

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Rodzaje gleb w Polsce

  • Gleby brunatne i płowe zajmują łącznie przeszło połowę powierzchni naszego kraju (52 %). Powstały one przy udziale roślinności lasów iglastych, lub mieszanych. Skałami macierzystymi tych gleb na Niżu Polskim są najczęściej gliny morenowe, utwory pyłowe, oraz rzadziej lessy. Gleby brunatne powstały na skutek procesu brunatnienia. Proces ten polega na wietrzeniu minerałów glebowych zawierających w swoim składzie żelazo, które wytrąca się podczas wietrzenia nadając glebom brunatnym ich charakterystyczną barwę.


Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM.

WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych