Ludność Polski

 Współcześnie liczba ludności, a przede wszystkim jej struktura i rozmieszczenie są istotnymi czynnikami warunkującymi wzrost gospodarczy. Obecnie nasz kraj zamieszkiwany jest przez 38 mln 632 tys. osób. Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 8 miejscu w Europie i 29 na świecie. Mieszkańcy Polski stanowią 5,3 % ludności Europy. (W 1950 roku udział ten wynosił 4,6 %). Do niedawna Polska odznaczała się dużą dynamiką wzrostu liczby ludności. Do 1990 r. większe tempo wzrostu liczby ludności w Europie wykazywały tylko nieliczne kraje. Od 1999 roku liczba ludności naszego kraju systematycznie maleje. Prognozy mówiące, iż Polska stanie się państwem 40- milionowym nie sprawdzą się w najbliższej przyszłości. W 2000 roku liczba ludności naszego kraju zmniejszyła się o ok. 9 tysięcy, natomiast w 2002 roku już o 414 tysięcy. Liczba ludności na wsiach wprawdzie wzrasta, jednakże wzrost ten jest o wiele wolniejszy, niż miało to miejsce w przeszłości.

Struktura demograficzna ludności jest to podział danej populacji według grup wiekowych, płci, wykonywanych zawodów, stanu cywilnego, wykształcenia itp. O strukturze demograficznej decyduje przyrost naturalny. Wskaźnik ten ilustruje zmianę liczby ludności będącą wynikiem różnicy pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów w określonym czasie. Wskaźnik przyrostu naturalnego określa wartość tej różnicy na 1000 mieszkańców, a więc w promilach.  Obecnie wskaźnik przyrostu naturalnego w Polsce kształtuje się na poziomie 0 ‰.

W latach 2000-2007 obserwowano w Polsce ujemny przyrost naturalny. Wartości przyrostu naturalnego są niższe w rejonie wielkich miast, oraz na obszarach dotkniętym znacznym odpływem ludności młodej. Najwyższe wartości wskaźnika przyrostu naturalnego obserwuje się w województwach warmińsko-mazurskim (3,9 ‰), podkarpackim,(3,1 ‰), oraz małopolskim (2,2 ‰). Najniższą wartością wskaźnika przyrostu naturalnego odznacza się województwo mazowieckie (0,5 ‰). Ujemne wartości omawiany wskaźnik przyjmuje także w dużych miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław i inne. Główne przyczyny ujemnego przyrostu naturalnego w miastach to:

 • starzenie się społeczeństwa

 • opóźnianie wieku zawierania małżeństw

  Untitled Document

   

   

   

   Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

   

   

  Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

  Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

 • warunki ekonomiczne

 • konsumpcyjny tryb życia

 • częste zapadanie na choroby cywilizacyjne( choroby układu krążenia, depresje, nerwice, alkoholizm, otyłość itp.).


Obecnie obserwuje się  wzrost liczny ludności w województwach charakteryzujących się wysokim wzrostem gospodarczym, niskim bezrobociem, oraz napływem inwestycji (wielkopolskie, mazowieckie, pomorskie, małopolskie). Napływ ludności do tych województw związany jest z dynamicznym rozwojem znajdujących się w ich granicach aglomeracji. Odpływem ludności charakteryzują się obecnie województwa słabo rozwinięte gospodarczo, gdzie nie napływają inwestycje takie jak: śląskie, łódzkie, podkarpackie, czy dolnośląskie. Ludność naszego kraju jest rozmieszczona nierównomiernie. W południowej część Polski mieszka 37 % ludności. W poszczególnych województwach ludność skupia się głównie w największych miastach.

 

Czynniki kształtujące liczbę ludności:

 • przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń i zgonów)
 • saldo migracji (różnica między napływem a odpływem ludności)

czynniki wpływające na stopę urodzeń to:

 • liczba (odsetek) ludności w wieku rozrodczym
 • system wyznawanych wartości
 • polityka prorodzinna państwa
 • sytuacja ekonomiczna społeczeństwa

czynniki wpływające na stopę zgonów to:

 • stan zdrowotności społeczeństwa
 • odsetek ludności w wieku starczym

Polska należy do krajów o średnim poziomie gęstości zaludnienia. Wynosi ona aktualnie 124 osoby na km2. Wskaźnik ten jest prawie trzykrotnie niższy niż w Holandii (382), ale ponad j sześciokrotnie wyższy niż w Szwecji (20). Wartość wskaźnika gęstości zaludnienia naszego kraju zbliżona do gęstości zaludnienia wielu państw środkowej Europy takich jak Czechy, Słowacja, Węgry, czy Dania. Największa gęstość zaludnienia w naszym kraju występuje w środkowej i południowej części województwa śląskiego, w centralnej części województwa mazowieckiego, oraz w zachodnich regionach małopolskiego.

Gęstość zaludnienia w Polsce

Ludność w Polsce

Wysoka gęstość zaludnienia na Śląsku ma uwarunkowania historyczne. Już od XIX wieku ludność poszukująca pozarolniczych form zatrudnienia napływała do tego regionu w związku z rozwojem przemysłu. W podobny sposób można tłumaczyć dużą gęstość zaludnienia w rejonie  Łodzi, Warszawy, Poznania, czy Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot). Duża gęstość zaludnienia w południowej części naszego kraju wiąże się ze znacznym, charakterystycznym dla małopolski rozdrobnieniem rolnictwa (obecnością bardzo wielu małych gospodarstw rolnych).

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych