Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 66 pozycji.
Strona 1 z 4

linia brzegowa

linia na brzegu, odpo­wiadająca granicy między wodą a lądem przy średnim stanie wody.  ...

wyspa

część lądowej powierzchni zie­mi, otoczona wodą (morza, jeziora, a na­wet ramionami rzecznymi), o rozmiarach mniejszych niż kontynent, ale większych niż rafa. za największą wyspę uznaje się Grenlandię ...

półwysep

część lądu wysunięta w stro­nę morza lub jeziora i z trzech stron obla­na wodami.  ...

kryptodepresja

de­presja pokryta wodami jeziora; dno je­ziora znajduje się poniżej poziomu mo­rza.  ...

geografia fizyczna

... się wodami w różnych postaciach, me­teorologię i klimatologię - naukę o pro­cesach zachodzących w atmosferze oraz biogeografię, dotyczącą rozmieszczenia roślin i zwierząt. Obecnie g.f. praktycz­nie nie ...

gejzery

rodzaj gorącego źródła, połą­czonego z podziemną komorą wypeł­nioną wodą, z którego w mniej więcej równych odstępach czasu odbywa się gwałtowny wyrzut będącej pod ciśnie­niem pary wodnej i gorącej wody. ...

embargo

(1) zakaz przywozu lub wy­wozu towarów, waluty itp. do lub z okre­ślonego kraju; (2) zatrzymanie przez pew­ne państwo w jego portach lub na wodach terytorialnych obcych statków, ładunku lub innego mienia ...

ekologia

nauka o strukturze i funkcjo­nowaniu przyrody, czyli o wzajemnych relacjach między elementami przyrody nieożywionej (budową geol., klimatem, wodami), roślinami i zwierzętami. Bar­dzo często, choć niesłusznie ...

egzogeniczny

... i (2) procesów i zja­wisk zachodzących na i tuż pod po­wierzchnią Ziemi pod wpływem czynni­ków e. Czynnikami e. są m.in. promie­niowanie słoneczne, wiatr, woda płynąca, rośliny, przykładami zaś procesów ...

wulkan błotny

miejsce wydobywaniu się na powierzchnię ziemi nasyconego wodą materiału ilastego lub mulistego, najczęściej gorącego. wulkany błotne mogą być objawem wygasającego wulka­nizmu, kiedy jeszcze z ogniska wulkani­cznego ...

bituminy

... ziemny, czyli ozo­keryt, asfalt kopalny). zawierają często domieszki siarki, siarkowodór i niektóre rzadkie gazy. mają one zdolność krąże­nia w skałach przepuszczalnych, podob­nie jak woda, powstają jednak ...

osady litoralne

osady powstałe w morskich wodach przybrzeżnych.  ...

cieczenie

powolny, ledwo dostrzegal­ny ruch przepojonej wodą gliniastej lub ilastej zwietrzeliny z reguły pod pokrywą roślinności.  ...

ruchy grawitacyjne

ruchy zwietrzeliny pod wpływem jej własnej ciężkości lub wtórnego obciążenia, np. budynkami, nasiąknięcia wodą. zależnie od nachyle­nia powierzchni terenu i rodzaju zwie­trzeliny zachodzą one z różnym ...

Rzeki w Ameryce Południowej

... rzeka globu - prowadzi 20% całej słodkiej wody na Ziemi. Powstaje z połączenia dwu dużych, równorzędnych rzek: Marafion i Ukajali. Płynie przez wilgotny region międzyzwrotnikowy zasilana deszczami i wodą ...

Rzeki w Afryce

... rzek epizodycznych, wypeł­niające się wodą na pewien czas po ulewnych deszczach padających tam niezwykle rzadko. Bardzo gęstą, stałą sieć rzeczną posiadają natomiast obszary okołorównikowe. Wiele cieków, ...

Pustynie w Afryce

... się wodą po ulewnych deszczach. Ośrodkami życia na Saharze są oazy powstałe wokół studni artezyjskich (np. Fezzan, Fajum, Kufra, Siwa, Farafra, Baharija, Dachla). W Afryce Południowej położona jest pustynia ...

Geografia Dżibuti

... w obniżeniach, gdzie woda pojawia się jedynie po epizodycznych opadach. Są to tzw. terofity, charakteryzujące się szybkim cyklem rozwoju, przeżywające okresy braku wody w postaci nasion. Lasy rosną tylko ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych