Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 37 pozycji.
Strona 1 z 2

kontynent

... Australia i Antarktyda. często łączy się Europę z Azją w jeden konty­nent: Eurazję. do kontynentów włącza się również wyspy przybrzeżne, jeśli wznoszą się ze wspólnego z kontynentem cokołu.  ...

eust<span class="highlight">azja</span> &#160;...

(ruchy eustatyczne) - zmiany poziomu oceanu światowego, niezależne od ruchów tektonicznych na lądach i wynikające z przyczyn geol. (wyłączo­ne jest np. falowanie). E. może być wyni­kiem np. zmian objętości ...

eoliczny

określenie procesu, osadu lub formy rzeźby terenu, związanego z dzia­łalnością wiatru. Przykładami procesów e. są deflacja i korazja, osadów e. - pia­ski wydmowe, less, e. form rzeźby - gra­niaki wiatrowe ...

kor<span class="highlight">azja</span>&#160;...

łac. corrasus= starty — nisz­czenie powierzchni litej skały przez ude­rzanie o nią okruchami skalnymi, głów­nie piaskiem, najczęściej w znaczeniu ścierania powierzchni skał przez piasek miotany wiatrem ...

abr<span class="highlight">azja</span> &#160;...

ścieranie powierzchni wychodni skalnych i pojedynczych okruchów wskutek tarcia i wzajemnych uderzeń o siebie w trakcie transportu przez wodę płynącą, wiatr lub poruszający się lód lodowcowy. A. jest procesem ...

Arktogea-

... etiopskie (Afryka na pd. od Sahary) i holarktyczne (Palearktyka - Europa, Afryka Pn., Azja, oraz Nearktyka - Ameryka Pn.). Dla podkrólestwa orientalnego charakterystyczne jest bogactwo gatunków i form. ...

ASEAN

(Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) - organizacja państw azjat., założona w 1967 w Bangkoku. Należą do niej: Malezja, Singapur, Indonezja, Filipiny, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Kambodża, ...

Religie w Afryce

... judaizmu i religii azjatyckich: hinduizmu i buddyzmu. Wśród religii rodzimych notuje się niemal wszystkie typy wierzeń tzw. pierwotnych animizm, fetyszyzm, totemizm, kult przodków, a także różne postaci ...

Gęstość zaludnienia w Azji

Licząca ponad 3,62 mld mieszkańców Azja, co stanowi 61,2% populacji Ziemi (1998), charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem w zakresie przestrzennego rozmieszczenia ludność oraz gęstości zaludnienia. ...

Rozwój ludności w Azji

... pn.wsch. peryferie lądu azjatyckiego (rejon obecnej Cieśniny Beringa), mówić można o istnieniu dwóch głównych. szlaków migracyjnych. Pun­ktem wyjścia obu szlaków była Afryka Wscho­dnia. Pierwszy, trasą ...

Wyspy Kurylskie

... płyty litosfery pod płytę eurazjatycką, z czym wiążą się częste trzęsienia ziemi i ożywiony wulkanizm. Wyspy zbudowane są ze skał wulkanicznych - zakrzepłych law bazaltowych, brekcji wulkanicznych, tufów ...

Himalaje

... i wgniatania płyty indyjskiej (Dekanu) w płytę eurazjatycką.  Proces ten trwa nadal, co potwierdzają częste trzęsienia ziemi i powszechnie występujące ruchy masowe, związane z dźwiganiem się gór. W budowie ...

Góry Ałtaj

... w następstwie nacisku płyty indyjskiej na płytę eurazjatycką, uległ wydźwignięciu i rozbiciu na liczne zręby i zapadliska, co nadało górom charakter fałdowo-zrębowy.   Góry Ałtaj Ałtaj zbudowany ...

Sajany

... eurazjatycką. Góry są zbudowane z silnie sfałdowanych i zmetamorfizowanych prekambryjskich skał krystalicznych (gnejsy, łupki krystaliczne), osadowych skał starszego paleozoiku (piaskowce, wapienie i margle) ...

Roślinność w Azji

Azja obejmuje wszystkie strefy klimatyczne i roślinne. Roślinność jest przy tym dodatkowo zróżnicowana na różnorodne typy ze względu na urozmaiconą rzeźbę i kontrastowo zmienne warunki klimatyczne. Większa ...

Rzeźbotwórcza działalność wiatru

Wiatr jest bardzo ważnym czynnikiem erozyjnym. W różnych warunkach klimatycznych może także transportować oraz powodować gromadzenie się materiału skalnego, pod warunkiem jednak, że materiał ten jest luźny, ...

Niszcząca i budująca działalność morza

Woda morska oddziałuje w sposób niszczący (abrazja) lub budujący na wybrzeża morskie. Wybrzeża morskie to obszary styku powierzchni lądowych z powierzchniami morskimi, bądź oceanicznymi. Działalność niszcząca ...

Ocean Atlantycki

... Atlantyk obmywa brzegi sześciu kontynentów (bez Australii). Leży on między Ameryką Północną i Ameryką Południową a Azją, Europą i Afryką; na południu sięga wybrzeża Antarktydy. Granica z Oceanem Indyjskim ...

Roślinność w Europie

Roślinność Europy należy do państwa roślinnego Holarktydy. Jest jednak uboższa florystycznie w porównaniu z współtworzącą to państwo Azją i Ameryką Północną, zwłaszcza w gatunki drzewiaste. W historii ...

Klimat w Europie

... pogoda w północnej Europie jest kształtowana pod wpływem Wyżu Arktycznego, natomiast w południowo-wschodniej Europie pod wpływem Niżu Południowoazjatyckiego. Zimą oddziaływania ośrodków barycznych są rozłożone ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych