• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 25 pozycji.
Strona 1 z 2

gradient stanu  ...

rzeczywiste tempo zmiany temperatury powietrza z wysoko­ścią istniejące w danym miejscu i czasie; wyrażany w °C na 100 m wzrostu wyso­kości, przy czym liczba dodatnia ozna­cza spadek temperatury z wysokością, ...

grad  ...

... z kilku koncentrycznych warstw, które tworzą się wskutek sekwen­cji namarzania i topnienia wewnątrz chmury cumulonimbus w czasie wielo­krotnej wędrówki gradziny w górę i w dół przy silnych prądach wstępujących; ...

gleboznawstwo

dział na­uki na pograniczu nauk o Ziemi, biolo­gicznych i rolniczych, którego przed­miotem zainteresowania jest gleba, jej geneza, właściwości, rozmieszczenie na kuli ziemskiej, degradacja (erozja gleb) ...

geostroficzne prądy

poziomy przepływ powietrza, którego kierunek jest równo­legły do izobar i kształtowany przez siłę poziomego gradientu ciśnienia i siłę Coriolisa. Powyżej wysokości kilkuset metrów jest zbliżony do p.g., ...

fen

... topo­graficzną; ochładza się wtedy zgodnie z gradientem wilgotnoadiabatycznym ok. 0,6°C na 100 m różnicy wysokości, a następnie, schodząc w dół po stronie zawietrznej, ogrzewa się według gra­dientu suchoadiabatycznego, ...

bora

... M. Czarnego; może osiągać prędkość 50 m/s; powstaje, gdy głęboki niż baryczny nad M. Śródziemnym przemieszcza się z zach. na pd. od wyżu nad Europą Środk., a swą siłę zawdzięcza dużemu poziomemu gradientowi ...

Roślinność w Europie

... ku wschodowi w lasy lipowo-dębowo grabowe, z rosnącym ku wschodowi udziałem klonu i wiązu. W zależności od dominującego gatunku lasy te mają charakter buczyn, grądów, dąbrów itp. W całej strefie lasów ...

Roślinność w Polsce

... topola. Bory występują w całej Polsce na glebach ubogich. Bory Tucholskie Grądy, tożyznewielogatunkowe lasy liściaste z przewagą grabu i dębu, niekiedy z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, ...

Organizacje międzynarodowe

... możliwości pewnej degradacji narodowych wartości kulturowych) wypowiedziało się przeciwko przystąpieniu do UE. Zmiany polityczne w Europie w 1989 r. doprowadziły do możliwości wstąpienia w szeregi UE krajów ...

Rozwój gospodarczy na świecie

... naturalnych, a nadmierny rozwój upraw monokulturowych w wielu przypadkach przyczynił się do degradacji gruntów ornych. Dynamiczny rozwój gospodarki krajów zachodnioeuropejskich i Stanów Zjednoczonych, ...

Przemysł na świecie

... pracowników duże zatrudnienie w przemyśle (przemysł pracochłonny) górnictwo, przemysł metalurgiczny, mineralny, drzewny, lekki i spożywczy silna degradacja środowiska przez przemysł  ...

Rolnictwo Ekologiczne w Polsce

Środowisko przyrodnicze ulega ciągłym przekształceniom także na skutek działalności rolniczej. Bezrefleksyjne gospodarowanie rolnicze doprowadziło do wielu niekorzystnych zjawisk takich jak degradacja ...

Budowa wnętrza Ziemi

Współcześnie spośród komponentów naszej planety bardziej znana człowiekowi jest atmosfera, czy hydrosfera niż część Ziemi na której on żyje, czyli litosfera. Jest to najbardziej sztywna powłoka kuli ziemskiej ...

Rozówj liczby ludności świata

... i tak szybki wzrost liczby ludności świata jest zatem uważany za najpoważniejszy problem współczesności. Grozi on bowiem przyspieszonym wyczerpaniem i degradacją zasobów naturalnych. Zbyt duża, w stosunku ...

Wiatry dolinne i górskie

... wiatru gradientowego, czyli od ogólnego rozkładu ciśnienia. Najsilniejsze wiatry tego typu powstają przy bezwietrznej, gorącej pogodzie wyżowej. Jeśli wiatr gradientowy jest w miarę rozwinięty, silna turbulencja ...

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

... natomiast wschodni na półkuli południowej. Obierają więc one kierunek równoleżnikowy. W górnej troposferze, oraz w dolnej stratosferze na szerokościach 30- 35° występują strefy szczególnie wysokich gradientów ...

Wiatry stałe - Pasaty

... Generalnie wiatr wieje od ciśnienia wyższego do niższego. Głównym czynnikiem wywołującym wiatr oraz wpływającym na jego prędkość jest poziomy gradient baryczny (różnice ciśnienia na danej odległości). ...

Ludność na świecie

... wyczerpaniem i degradacją zasobów naturalnych. Zbyt duża, w stosunku do potrzeb i możliwości gospodarki, liczba ludności staje się przyczyną konfliktów gospodarczych, społecznych i politycznych, oraz katastrof ...

Pionowe zmiany temperatury powietrza

... powietrza suchego przy jego adiabatycznym podnoszeniu lub opadaniu jest tzw. gradient i suchoadiabatyczny. oraz gradient wilgotnoadiabatyczny, który dotyczy powietrza wilgotnego. Wzrost, bądź spadek temperatury ...

Opady atmosferyczne na Ziemi

... swój ciężar, i tym samym szybciej lecą w dół. Te spadające na powierzchnię terenu krople wody, igiełki lodu, płatki śniegu lub gradowin nazywamy opadami atmosferycznymi. Opad jest to produkt kondensacji ...