• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 28 pozycji.
Strona 1 z 2

grzbiet śródoceaniczny

... oceanicznego; g.ś. jest więc terenem in­tensywnej aktywności wulkanicznej. G.ś. występują na całym globie, najwy­raźniejsze znajdują się na Atlantyku i O. Indyjskim.  ...

glacjał

jednostka klim. podziału plej­stocenu: okres, w którym następowało globalne ochłodzenie klimatu i rozrost lądolodów kontynentalnych oraz lodow­ców górskich. Z tym wiązały się dalsze zmiany w środowisku, ...

geografia regionalna

dyscyplina w systemie nauk geogr., dzieląca się w zależności od badanego obszaru na g.r. ogólną, która bada cały glob, i g.r, szczegółową, badającą poszczególne kontynenty, państwa i krainy. W swoich analizach ...

Rzeki w Ameryce Południowej

... rzeka globu - prowadzi 20% całej słodkiej wody na Ziemi. Powstaje z połączenia dwu dużych, równorzędnych rzek: Marafion i Ukajali. Płynie przez wilgotny region międzyzwrotnikowy zasilana deszczami i wodą ...

Ludność Afryki

Obszar Afryki zamieszkuje 723 mln osób, co stanowi 12,7% globalnej liczby ludności świata.  Cechą demograficznego rozwoju tego kontynentu jest względna stabilność wielkości zaludnienia.  Spowodowana ona ...

Gęstość zaludnienia w Azji

... przypada w udziale Azji Wschodniej, która w związku z obecnością Chin - najludniejszego państwa Azji i globu ziemskiego, zamieszkana jest przez 1455 min osób, reprezentując 40% ogółu ludności tej części ...

Rozwój ludności w Azji

... populacji globu ziemskiego ok. 60% stanowiła ludność Azji. Wyraźnie wyższe w stosunku do innych części świata tempo rozwoju demogra­ficznego sprawiło, że w poł. XIX w. (1850) jej mieszkańcy, w liczbie ...

Typy wybrzeży morskich w Europie

... że poziom oceanu nadal się podnosi (wiązane jest to z globalnym ociepleniem), co oznacza ciągłe odmładzanie wybrzeży.  ...

Fauna mórz i oceanów

Morze jest nie tylko kompleksem procesów fizycznych i chemicznych rozgrywających się w jego wnętrzu, powiązanych z siłami innych powłok globu, ale również, jest środowiskiem życia. Wody morskie wraz z ...

Powstawanie gleby

... zmiennych w dziejach Ziemi, rozprzestrzeniły się po całym globie i tworzą dziś przebogaty świat roślinny i zwierzęcy. Od co najmniej 3 mld lat biorą one udział w kształtowaniu się sfer Ziemi przyczyniając ...

Turystyka na świecie

... sprzyja postępująca globalizacja gospodarki, coraz sprawniejszy transport, szczególnie lotniczy, a także specjalnie organizowane imprezy o zasięgu międzynarodowym (targi, wystawy, festiwale, kongresy). ...

Handel zagraniczny na świecie

... w skali globalnej lub wymiany zagranicznej ugrupowań ponadnarodowych np. Unii Europejskiej czy też grup państw (np. CEFTA, NAFTA).   Zapamiętaj: handel zagraniczny to odpłatna ...

Produkcja używek na świecie

... częścią pożywienia i obyczaju pewnych społeczeństw. Używki są uprawiane na ok. 2 % powierzchni gruntów ornych na świecie. W skali globu ich znaczenie jest niewielkie. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że ...

Rozówj liczby ludności świata

... poprawy warunków bytu ludności, co stało się impulsem dla kolejnego przyspieszenia wzrostu liczby mieszkańców globu ziemskiego. Rozwój liczby ludności nastąpił dopiero w średniowieczu. Szczególną rolę ...

Skład chemiczny wód morskich

Wszystkie oceany i morza stanowią części jednego oceanu, zwanego Wszechoceanem lub Oceanem Światowym. Jego powierzchnia wynosi 361 mln km2, co stanowi 71 % powierzchni globu ziemskiego. Przybliżona ilość ...

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

... wiatrów wschodnich ogranicza zatem zasięg wpływu mroźnego powietrza. Przedstawiona powyżej ogólna cyrkulacja atmosferyczna to jedynie teoretyczny schemat kierunków wiatrów w skali globu. W warunkach ...

Wiatry stałe - Pasaty

... powietrza w skali Ziemi zwanym globalną cyrkulacją powietrza, duże znaczenie odgrywa także pionowy ruch powietrza, który nazywamy konwekcją. Spowodowany jest on zróżnicowaną temperaturą powietrza, różnym ...

Planety w Układzie Słonecznym

... słabe pole magnetyczne, które jest o trzy rzędy wielkości mniejsze od ziemskiego. Temperatura na powierzchni globu oscyluje w granicach 400°C, a w niektórych miejscach nawet 500°C. Pomimo faktu, iż Wenus ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

... 11 % Europę, 8 %  Amerykę Łacińską i Karaiby, 6 %  Amerykę Północną, natomiast 0,5 %  Oceanię. Wśród 30 największych pod względem zaludnienia krajach świata zajmujących 49,3% powierzchni lądowej globu ...

Ludność na świecie

... poprawy warunków bytu ludności, co stało się impulsem dla kolejnego przyspieszenia wzrostu liczby mieszkańców globu ziemskiego. Rozwój liczby ludności nastąpił dopiero w średniowieczu. Szczególną rolę ...