• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 16 pozycji.

gleboznawstwo

dział na­uki na pograniczu nauk o Ziemi, biolo­gicznych i rolniczych, którego przed­miotem zainteresowania jest gleba, jej geneza, właściwości, rozmieszczenie na kuli ziemskiej, degradacja (erozja gleb) ...

geologia dynamiczna

dział geologii, którego przedmiotem badań są procesy geol. zachodzące wewnątrz (endogeniczne) i na powierzchni Ziemi (egzogeniczne), a więc m.in. plutonizm, wulkanizm, metamorfizm skał, erozja, sedymentacja. ...

fluwialny

rzeczny. Określenie proce­sów, zjawisk, osadów i form rzeźby te­renu, mających związek z działalnością wód rzek i potoków. Przykładami zja­wisk f. są erozja i akumulacja w kory­tach rzek; przykładami form ...

egzogeniczny

... e. są wietrzenie, erozja i akumulacja rzeczna, lodowcowa i eoliczna, dążące do zrów­nania powierzchni Ziemi. Przeciwień­stwem procesów e. są procesy endogeniczne, a ewolucja geol. Ziemi jest efek­tem ciągłego ...

korazja

... (erozja eoliczna, koraz­ja eoliczna).  ...

<span class="highlight">erozja</span>&#160;...

... nazwą erozja rozumieją wszelkie procesy niszczące, gleboznawcy erozją gleb nazywają pro­cesy przyśpieszonego obniżania urodzaj­ności gleby.  ...

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

W lodowcach na kuli ziemskiej znajduje się obecnie około 2,1 % całej wody zgromadzonej na naszej planecie. Topniejący śnieg działa erozyjnie na powierzchnię Ziemi. Proces przekształcenia powierzchni ziemi ...

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

Woda płynąca, gdziekolwiek pojawi się na powierzchni Ziemi, powoli zmienia wyglad lądów. Rozproszone wody opadowe spływając po pochyłościach terenu spłukują najdrobniejszy materiał zwietrzelinowy i przenoszą ...

Produkcja owoców na świecie

... zielną (byliną), o wysokości kilku metrów, wyrastającą z podziemnych kłączy. Wymagania glebowe tej rośliny nie są zbyt duże. Chroni ona natomiast glebę przed erozją i w bardzo małym stopniu ją wyczerpuje. ...

Źródła wód

... jest rozcięta przez powierzchnię terenu. Rozcięcie to zachodzi zwykle na granicy z podstawą warstwy wodonośnej. Może być ono spowodowane erozją występującą w pewnych rodzajach skał. Wypływy warstwowe to ...

Regiony rolnicze w Polsce

... krajobraz pojezierny i zaznacza się silnie erozja gleb. Klimat jest tu łagodny i wilgotny, a okres wegetacyjny stosunkowo długi. Gleby posiadają kompleksy żytnie bardzo dobre, dobre i słabe. Niewielki ...

Gleby w Polsce

 Gleba to jeden z elementów środowiska geograficznego. Stanowi ona zewnętrzną warstwę litosfery powstałą ze skały macierzystej, która ulega działaniu klimatu, wody, rzeźby, organizmów żywych i człowieka. ...