• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 96 pozycji.
Strona 1 z 5

platforma akumulacyjna

łagodnie w stronę morza (jeziora) opadająca powierzchnia wybrzeża, powstała wskutek niszczącej działalności przyboju i fal  ...

platforma abrazyjna

łagodnie w stronę morza (jeziora) opadająca powierzchnia wybrzeża, powstała wskutek niszczącej działalności przyboju i fal  ...

wybrzeże

pas po obu stronach linii brzegowej do takiej odległości, do jakiej zachodzą procesy brzegowe, tj. bezpo­średnie lub pośrednie działanie fal mor­skich, przyboju, prądów przybrzeżnych.  ...

cykl peryglacjalny

... wpływem jej powierzchniowego odmarzania oraz działalność wód roztopo­wych. formy wytworzone w cyklu peryglacjalnym określa się jako formy peryglacjalne. okres, w którym przebiega cykl peryglacjalny, nazywa ...

cykl glacjalny

cykl morfologiczny przebiegający w warunkach mroźnego klimatu, wskutek działalności lodowców lub lądolodów.  ...

gleboznawstwo

dział na­uki na pograniczu nauk o Ziemi, biolo­gicznych i rolniczych, którego przed­miotem zainteresowania jest gleba, jej geneza, właściwości, rozmieszczenie na kuli ziemskiej, degradacja (erozja gleb) ...

geomorfologia

dział nauk o Ziemi na pograniczu geologii i geografii, którego przedmiotem badań są formy rzeźby te­renu oraz przebieg procesów prowadzą­cych do ich powstania, w zależności od budowy geol., klimatu, czasu, ...

glacjologia

dział nauk o Ziemi, w któ­rym obiektem badań jest pokrywa śnie­żna, lodowa, zachowanie lodowców i lądolodów.  ...

glacjologia

dział nauk o Ziemi, w któ­rym obiektem badań jest pokrywa śnie­żna, lodowa, zachowanie lodowców i lądolodów.  ...

glacjologia

dział nauk o Ziemi, w któ­rym obiektem badań jest pokrywa śnie­żna, lodowa, zachowanie lodowców i lądolodów.  ...

glacjalna strefa

związany z obecnością i bezpośrednim działa­niem lodowców lub lądolodów.  ...

glacjał

jednostka klim. podziału plej­stocenu: okres, w którym następowało globalne ochłodzenie klimatu i rozrost lądolodów kontynentalnych oraz lodow­ców górskich. Z tym wiązały się dalsze zmiany w środowisku, ...

geomorfologia

dział nauk o Ziemi na pograniczu geologii i geografii, którego przedmiotem badań są formy rzeźby te­renu oraz przebieg procesów prowadzą­cych do ich powstania, w zależności od budowy geol., klimatu, czasu, ...

geologia historyczna

dział geologii, w którym celem badań jest odtworze­nie przeszłości geol. Ziemi, w tym usta­lenie podziału dziejów Ziemi, chronolo­gii dawnych zdarzeń geol., zmian w świę­cie organicznym.  ...

geologia dynamiczna

dział geologii, którego przedmiotem badań są procesy geol. zachodzące wewnątrz (endogeniczne) i na powierzchni Ziemi (egzogeniczne), a więc m.in. plutonizm, wulkanizm, metamorfizm skał, erozja, sedymentacja. ...

geografia ekonomiczna

(geografia czło­wieka, antropogeografia) - nauka bada­jąca rozmieszczenie ludzi na Ziemi (rasy, narody, religie, języki, cywilizacje) oraz efekty ich działalności gospodarczej w powiązaniu z warunkami ...

geografia

nauka badająca - powlokę ziemską, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społecz­no-gospodarczym oraz związki, które za­chodzą pomiędzy środowiskiem przy­rodniczym a działalnością ...

geochronologia

dział nauk o Ziemi, zajmujący się ustaleniem wieku skał i mi­nerałów, kopalnych szczątków organicz­nych i zjawisk geol. W g. bezwzględnej określa się wiek bezwzględny, wykorzy­stując zjawisko rozpadu pierwiastków ...

fluwialny

rzeczny. Określenie proce­sów, zjawisk, osadów i form rzeźby te­renu, mających związek z działalnością wód rzek i potoków. Przykładami zja­wisk f. są erozja i akumulacja w kory­tach rzek; przykładami form ...

fizjografia urbanistyczna

dział geo­grafii stosowanej, zajmujący się bada­niem i oceną terenów przeznaczonych na budowę osiedli, domów mieszkal­nych i lokalizację zakładów przemysło­wych. Obejmuje ekspertyzy z zakresu klimatologii, ...