• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 4 pozycje.

Kamczatka

... (kimeryjskich). Góry Środkowe są zbudowane z silnie sfałdowanych paleozoicznych skał metamorficznych, piaskowców i łupków ilastych wieku kredowego oraz skał wulkanicznych, głównie andezytów i tufów o zbliżonym ...

Antarktyda

...  kredowych sfałdowanych pod koniec kredy. Powszechnie występują tam również kenozoiczne bazalty i andezyty z przewarstwieniami piaskowców i zlepieńców. Najmłodsze ruchy tektoniczne zachodziły w strefi ...

Sahara

... skały metamorficzne (gnejsy, łupki krystaliczne, marmury i kwaracyty) i wulkaniczne (bazalty, andezyty), silnie sfałdowane i poprzecinane starymi (prekambryjskimi) intruzjami granitoidów i innych skał ...

Rodzaje skał

... Do obojętnych skał wylewnych należą również andezyty i melafiry. W andezytach występują prakryształy skaleni, piroksenów i amfiboli, świadczące o tym, że ich krystalizacja rozpoczęła się jeszcze w warunkach ...