Transport przesyłowy w Polsce

Transport rurociągowy, wodociągowy, czy przesyłanie energii nosi nazwę transportu przesyłowego, bądź transportu specjalnego. Transport rurociągowy o dużym zasięgu przestrzennym służy w Polsce przede wszystkim do przesyłania gazu ziemnego i ropy naftowej, a na krótsze odległości również gazu wytwarzanego w gazowniach miejskich, wody, gorącej wody, pary wodnej, oraz odprowadzaniu ścieków.
Najpowszechniej używaną formą energii jest energia elektryczna, która dociera do prawie wszystkich gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych i usługowych.

Znajduje ona także coraz szersze zastosowanie w rolnictwie. Ogólnokrajowy system energetyczny powstał dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo energię elektryczną wytwarzały liczne elektrownie miejskie i przemysłowe, pracujące na potrzeby lokalne. Polska sieć energetyczna jest połączona z sieciami sąsiednich państw: Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy i Białorusi, co umożliwia międzypaństwowy przepływ energii. Polska dysponuje często nadwyżką energii elektrycznej i ją eksportuje, głównie do Austrii za pośrednictwem Czech.

Uruchomiono także podmorskie połączenie kablem energetycznym Polski ze Szwecją. Umożliwia to wymianę nadwyżek energii. Obecnie z energii elektrycznej korzysta ponad 99 % mieszkańców Polski. Sieć elektroenergetyczna jest najdłuższą i najbardziej rozgałęzioną siecią infrastruktury technicznej. Długością przewyższa prawie trzykrotnie sieć dróg publicznych o twardej nawierzchni. Energia elektryczna dociera do wszystkich osiedli, z wyjątkiem nielicznych domów lub gospodarstw rolnych.

Stacje transformatorowe budowane są na terenie całego kraju. Przekształcają one energię elektryczną z reguły z wyższego napięcia na niższe, i rozdzielają na większą liczbę linii prowadzących do odbiorców lub transformatorów. Stacje transformatorowe najwyższych napięć, ze względu na szkodliwe oddziaływania na otoczenie, nie znajdują się w miastach, lecz zwykle w odległości kilku lub kilkunastu kilometrów od centrum miasta lub w pobliżu elektrowni.Linie przesyłowe energii elektrycznej są jednym z najbardziej widocznych elementów infrastruktury technicznej.

Słupy elektryczne zajmują stosunkowo niewielkie powierzchnie, utrudniając jedynie mechaniczną uprawę roli. Poważniejszym problemem jest ograniczenie użytkowania ziemi pod przewodami o wysokim napięciu. Nie mogą tu stać budynki, ani przebywać ludzie przez dłuższy czas. Największe straty powoduje przeprowadzenie tych linii przez lasy. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej spowodowała degradację olbrzymich powierzchni lasów.

Obok linii przesyłowych energii elektrycznej najpowszechniej rozprowadzanym źródłem energii w naszym kraju jest gaz ziemny. W Polsce pierwsze dalekosiężne gazociągi zbudowano w okresie międzywojennym. Połączyły one karpacki rejon naftowy ze Stalową Wolą i Zagłębiem Staropolskim. Do większości odbiorców w miastach gaz dociera rurociągami. Inni zaopatrują się w gaz płynny w butlach. Paliwo gazowe upowszechniło się w drugiej połowie XIX w. wraz z budową gazowni miejskich.

Najstarsze we Wrocławiu i Wałbrzychu powstały w 1847 r. Na terenach należących wówczas do Niemiec prawie wszystkie miasta miały gazownie uzupełnione siecią rozdzielczą. Na ziemiach zaboru rosyjskiego i austriackiego obecność gazowni należała do rzadkości. W latach 60-tych, po odkryciu złóż gazu w okolicy Ostrowa Wielkopolskiego, wybudowano gazociągi zaopatrujące w to paliwo głównie zachodnią część kraju. Do sieci tej podłączono następnie lokalne złoża gazu występujące na Pobrzeżu Szczecińskim i Pojezierzu Lubuskim. Trzeci system gazowniczy, oparty o gaz koksowniczy i gaz ziemny pozyskiwany z  kopalń węgla istnieje na obszarze Zagłębia Śląskiego. Poszczególne podsystemy w wielu punktach są ze sobą połączone tworząc ogólnokrajowy system gazociągów.Przeczytaj też:

Gleby w Polsce

Lasy w Polsce

Klimat w Polsce

Wiatry w Polsce

Temperatura powietrza w Polsce

Opady w Polsce

Komentarze