Przemysł energetyczny Polski

Na przemysł energetyczny składa się produkcja, przetwarzanie, oraz przesyłanie energii elektrycznej, pary wodnej, a także gorącej wody. Zapotrzebowanie na energię w naszym kraju jest nadmierne. Polska gospodarka jest więc energochłonna. W przemyśle stosuje się przestarzałe technologie, wymagające znacznych ilości energii. Wysokie straty energii odnotowuje się podczas przesyłania energii elektrycznej w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej. Energetyka jest istotną gałęzią przemysłu, która decyduje o pozio­me rozwoju społecznego i gospodarczego każdego kraju. Obok żywności zaopatrzenie w energię jest jedną z podstawowych potrzeb życiowych człowieka i wa­rnikiem postępu ekonomicznego państwa. W Polsce podstawą bilansu energetycznego są paliwa stałe. Ich  udział przekracza 70 %.

Podstawowym źródłem energii pierwotnej w Polsce są paliwa stałe, czyli węgiel  kamienny i węgiel brunatny. Polska już od wielu lat jest dużym producentem surowców energetycznych. Światowy udział produkcji naszego kraju wynosi ok. 1.5 %. Mimo to w przeliczeniu na paliwo, więcej surowców energetycznych zużywamy aniżeli produkujemy. Spowodowane jest to w dużej mierze kosztownym importem ropy naftowej i gazu ziemnego. Główną tego przyczyną jest wysoka energochłonność naszej gospodarki, a szczególnie przemysłu, który charakteryzuje się niskim poziomem nowoczesności w przetwórstwie surowców. Produkcja energii elektrycznej na jednego mieszkańca jest w naszym kraju jest średnio o 40-60 % niższa aniżeli w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo.

Istotną przyczyną wysokiej energochłonności naszej gospodarki jest niekorzystna struktura zużycia surowców energetycznych. Dominującym surowcem energetycznym jest węgiel kamienny z rosnącym ostatnio udziałem węgla brunatnego. W krajach wysoce rozwiniętych udział tych surowców w struktu­rze wykorzystania nośników energii jest znacznie mniejszy. W krajach Unii Europejskiej ropa naftowa stanowi  40-65 % całkowitego zużycia pierwotnych nośników energii. W naszym kraju udział ten wynosi ok. 11 %. Podobnie niski jest u nas udział gazu ziemnego (ok. 8 %).

Z tego powodu koszty produkcji energii elektrycznej są w Polsce blisko dwukrotnie wyższe niż w krajach o odmiennej strukturze zużycia surowców. Ponadto oparcie naszej energetyki na węglu powoduje wyższe koszty transportu, większą uciążliwość posługiwania się nim oraz o wiele bardziej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Taka struktura zużycia nośników energii wynika z niskich krajowych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej. Innym czynnikiem jest także polityka powojenna opierająca się o  zaspokajanie potrzeb energetycznych własnymi surowcami.

W Polsce, w przeliczeniu na paliwo umowne (paliwo hipotetycznie uzyskane biorąc pod uwagę kaloryczność), udział poszczególnych nośników energii jest następujący: węgiel kamienny ok. 55 %. węgiel brunatny ok. 40 %, hydroelektrownie ok. 2,5 % i niespełna 1 % przypada na olej opałowy. Na rozmieszczenie elektrowni wpływają przede wszystkim trzy następujące czynniki: występowanie surowców energetycznych, dobre warunki zaopatrzenia wodę niezbędną do celów chłodniczych i zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Zapamiętaj:

Polska energetyka bazuje na surowcach kopalnych:

  • 97% energii jest produkowanej w elektrowniach cieplnych (w większości bazujących na węglu kamiennym)
  • 2,7 % przypada na energetykę wodną
  • pozostałe 0,1% to inne źródła energii (wiatrowa i słoneczna, geotermalna).


Istotne w produkcji energii elektrycznej są także elektrociepłownie, wytwarzające oprócz energii elektrycznej parę i gorącą wodę dla celów przemysłowych i komunalnych. Sprawność cieplna nowoczesnych elektrociepłowni jest ponad dwukrotnie większa niż elektrowni, jednak woda i para mogą być przesyłane na stosunkowo niewielkie odległości. Elektrociepłownie znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż elektrownie. Ciepło, które z elektrowni w postaci zrzutów ciepłej wody trafia do rzek i jezior, w elektrociepłowni służy do ogrzewania mieszkań, jest zużywane przez zakłady przemysłowe (w procesach technologicznych), a także rolnicze (w szklarniowej produkcji warzyw i owoców).

Produkcja energii elektrycznej w Polsce

przemysł energetyczny Polski


Rodzaj wykorzystywanego surowca stanowi istotną rolę przy lokalizacji danej elektrowni. W przypadku węgla brunatnego lokalizacja wiąże się  z miejscami jego wydobycia, ponieważ jest to paliwo niskokaloryczne i transport jego na większe odległości nie jest opłacalny. Najniższe koszty transportu osiągane są wówczas, gdy węgiel brunatny z kopalni jest przesyłany jest taśmociągami bezpośrednio na teren elektrowni. Polska posiada bogate złoża węgla brunatnego, co umożliwiło budowę dużych elektrowni opalanych tym surowcem. Znaczne zasoby i wydobycie węgla brunatnego powodują, że elektrownie nim opalane należą pod względem mocy energetycznej do największych w kraju. Koncentrują się one w trzech rejonach.Komentarze