Zwierzęta gospodarskie w Polsce

Istotny kierunek rolnictwa stanowi hodowla zwierząt i uzyskiwana z niej produkcja. Zwierzęta dostarczają produktów żywnościowych w postaci mięsa, mleka, jaj, tłuszczów, oraz surowców potrzebnych do przemysłu spożywczego. Skóry, pierze, tłuszcze, czy wełna są także istotnymi surowcami dla innych gałęzi przemysłu. Istnieją silne powiązania pomiędzy produkcją roślinną, a chowem zwierząt. Rośliny dostarczają paszy dla zwierząt, podczas gdy chów zwierząt dostarcza roślinom nawozów organicznych, oraz siły pociągowej.

W naszym kraju prawie połowa powierzchni użytków rolnych przeznaczona jest na paszę dla zwierząt. Na paszę przeznacza się w Polsce ponad 50 % produkcji ziemniaków, oraz przeszło 60 % produkcji zbóż. Coraz ważniejszą rolę w żywieniu zwierząt odgrywają także pasze przemysłowe. Istotny wpływ na rozmieszczenie i wielkość produkcji roślinnej ma także zasobność danego gospodarstwa w siłę roboczą, gdyż hodowla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza krów wymaga sporych nakładów pracy.

W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo wartość produkcji gospodarki hodowlanej przewyższa wartość produkcji roślinnej. Intensywność produkcji zwierzęcej w latach powojennych przebiegała w naszym kraju nierównomiernie. W różnych okresach następował wzrost produkcji, ograniczenie, a nawet jej zahamowanie. Wahania te spowodowane były głównie niedoborem pasz, ich wysokimi kosztami oraz nadprodukcją zwierzęcą w niektórych okresach. Do grupy zwierząt gospodarskich, których chów rozwinął się w Polsce należy zaliczyć: bydło, trzodę chlewną, owce, konie, oraz drób.

Hodowla bydła

Chów bydła prowadzony jest na terenie całego kraju. Pogłowie bydła wynosi 5,7 mln sztuk. Największe występuje na obszarze Karpat, na Podkarpaciu, na Pojezierzu Suwalskim, oraz na Podlasiu. Wysokie pogłowie bydła w południowej części Polski wynika z dużego rozdrobnienia rolnictwa, oraz zapotrzebowaniem na mleko gęsto zaludnionych wsi. Przyczyną wysokiego pogłowia bydła w Wielkopolsce, oraz na Podlasiu jest wykształcona na tych obszarach specjalizacja produkcji rolnej ukierunkowana na produkcję mięsa i mleka.

Pogłowie bydła na 100 ha użytków rolnych

 

 hodowla bydła w Polsce

Dodatkowo w północno-wschodniej części naszego kraju panują dogodne warunki środowiskowe do prowadzenia większej hodowli. Najwyższe pogłowie bydła w Polsce odnotowano w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku i od tego okresu systematycznie malało. W latach 1989-2000 pogłowie bydła zmniejszyło się o połowę. Głównymi przyczynami ograniczenia hodowli była likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych, oraz prowadzonej przez nie hodowli, a także nieopłacalność chowu w gospodarstwach indywidualnych.

Pogłowie bydła w 95 % prowadzone jest w gospodarstwach prywatnych. Obecnie na 100 ha użytków rolnych przypada średnio 30 sztuk bydła. Blisko połowę pogłowia bydła w Polsce stanowią krowy. W 2001 roku na 100 ha użytków rolnych przypadało średnio 16 sztuk krów. Zmniejszeniu pogłowia krów towarzyszy niewielki wzrost ich mleczności (produktywności mleka).

Mleczność krów w Polsce utrzymuje się na średnim poziomie i wynosi ok. 3800 litrów rocznie. Polska produkuje ok. 2,5 % światowego mleka i zajmuje pod tym względem dziewiąte miejsce w świecie. Produkcja mięsa wołowego i cielęcego w ostatnim czasie maleje z 850 tys. ton w 1990 roku do 342 tys. ton w roku 2000.Przeczytaj też:

Gleby w Polsce

Lasy w Polsce

Klimat w Polsce

Wiatry w Polsce

Temperatura powietrza w Polsce

Opady w Polsce

Komentarze