Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 10 znalezionych pozycji.

Rezerwaty archeologiczne w Polsce

Zabytki archeologiczne obejmują okres od najstarszych śladów działalności człowieka w epoce kamienia aż do połowy XIII w. Są one udostępnione do zwiedzania w dwóch podstawowych rodzajach obiektów muzeach ...

Transport przesyłowy w Polsce

... system energetyczny powstał dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo energię elektryczną wytwarzały liczne elektrownie miejskie i przemysłowe, pracujące na potrzeby lokalne. Polska ...

Przemysł elektromaszynowy w Polsce

... się obecnie gałąź przemysłu w krajach wysoko rozwiniętych. Przemysł elektromaszynowy w krajach rozwiniętych ma znacznie większy udział w produkcji przemysłu przetwórczego nizinne gałęzie przemysłu. Na ...

Przemysł na świecie

... obecnie przeszło 3/4 wartości światowej produkcji górniczej. Współczesna struktura gałęziowa i rozmieszczenie przemysłu na świecie zaczęły kształtować się w XVIII w. Okres największych zmian w przemyśle ...

Produkcja zwierzęca na świecie

... ten jest zwykle słabo rozwinięty. Wzrost znaczenia hodowli zwierząt jest więc ściśle powiązany z rozwojem gospodarczym. W miarę zwiększenia dochodów ludności, a tym samym i stopy życiowej społeczeństw, ...

Osadnictwo na świecie

... czynnikiem przyrodniczym wpływającym na rozwój osadnictwa są warunki klimatyczne. Na świecie największe osiedla ludzkie powstały w klimatach ciepłych i łagodnych, np. w klimacie wilgotnym (w przeciwieństwie ...

Struktura zawodowa mieszkańców Polski

... rolnych uprawia jedynie 5 % ludności w wieku produkcyjnym. Na skutek postępu technologicznego poprawia się także jakość produkcji przemysłowej. Powoduje to zmniejszanie udziału ludności pracującej w przemyśle ...

Struktura płci i wieku mieszkańców Polski

 Strukturę płci i wieku obrazuje piramida płci i wieku. Jest to wykres przedstawiający udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności uwzględniający przy tym podział na płeć. Przyrost ...

Fazy rozwoju ludności

... rozwoju są społeczeństwami młodymi. Oznacza to, iż w strukturze wieku dominują dzieci oraz młodzież. Wraz z postępowaniem rozwoju gospodarczego społeczeństwa się starzeją, tzn. w strukturze wieku zaczynają ...

Wody podziemne w Polsce

... zanieczyszczenie rzek i jezior, nieracjonalne gospodarowanie wodą, brak retencji itp. Wodę wykorzystuje się głównie na potrzeby przemysłu, rolnictwa, oraz do celów komunalnych. Największym zapotrzebowaniem ...