Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 23 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 2

Himalaje

Himalaje są najdalej na południe wysuniętym łańcuchem górskim Azji Środkowej  i najwyższym systemem górskim na Ziemi (Mount Everest. 8848 m n.p.m. ). Góry te ciągną się na długości około 2500 km, przy ...

Karakorum

Karakorum stanowi zwarty system górski, drugi pod względem wysokości na Ziemi (po Himalajach). Góry ciągną się od Pamiru i Hindukuszu na zachodzie oraz Kunlun na północy po Himalaje na południowym wschodzie ...

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

... ich koryto miało charakter roztokowy (rzeka posiadała wiele płytkich koryt rozciętych licznymi wyspami). Wody płynące pradolinami były nagrzane, więc erozja zachodziła intensywnie, co powodowało systematyczne ...

Wielkie Góry Wododziałowe

... około 40U0 km, nie licząc górzystej Tasmanii, także należącej do systemu Wielkich Gór Wododziałowych. Na północy i na południu łańcuch górski jest stosunkowo wąski, osiąga 150-200 km: w części środkowej ...

Ocean Atlantycki

... opływa od południa Morze Sargassowe. Cześć niesionych wód wlewa do Morza Karaibskiego, a część, jako Prąd Antylski, włącza w system Prądu Zatokowego. Prąd Południoworównikowy u wybrzeży Ameryki Południowej ...

Położenie geograficzne Azji

... Występują tam również systemy rzeczne zaliczane do największych na Ziemi, ogromne obszary bezodpływowe i prawie wszystkie znane typy pustyń. Ogromną powierzchnię, w porównaniu z innymi lądami półkuli północnej, ...

Piętra roślinne w górach

... się w rozkładzie lądów i mórz, budowy geologicznej, czy wysokości nad poziomem morza danego terenu i układzie pasm górskich. Na szczególną uwagę zasługuje ekosystem lasów. Bez względu na to czy są ...

Roślinność w Polsce

... gospodarczej człowieka. Obszar Polski cechuje znaczna różnorodność ekosystemów. Szata roślinna Polski jest typowa dla krajów, gdzie panuje klimat umiarkowany ciepły. Zróżnicowanie klimatyczne naszego ...

Gleby na świecie

Duża zmienność przestrzenna elementów środowiska geograficznego jest przyczyną zróżnicowanie występowania gleb o różnej budowie oraz różnorodnych właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych. ...

Żegluga śródlądowa w Polsce

... najtańszych rodzajów transportu, lecz ze względu na sezonowość i koszty inwestycji nie jest w Polsce rozwijany. Przez Kanał Bydgoski można było włączyć się również w system Wisły. Z kolei Kanał Augustowski, ...

Transport śródlądowy

... u ujścia rzeki do Morza Czarnego. Odrębnym europejskim podsystemem dróg wodnych są zagospodarowane rzeki i kanały Rosji, Białorusi i Ukrainy z najważniejszymi rzekami: Wołgą, Kamą, Dnieprem i Donem. Najważniejszą ...

Koleje w Polsce

... się znaczenie poszczególnych linii.   Zapamiętaj: Obecnie eksploatowane linie kolejowe mają długość 20 tys. km. Wielkość ta systematycznie spada od lat 90., co wiąże się z likwidacją ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

... i koszalińskim ponad 50 % znajduje się w rękach państwa. Powierzchnia użytków rolnych w Polsce systematycznie maleje w wyniku rozwoju sieci komunikacyjnej, oraz na skutek rozrostu miast. Polska produkcja ...

Budowa wnętrza Ziemi

Współcześnie spośród komponentów naszej planety bardziej znana człowiekowi jest atmosfera, czy hydrosfera niż część Ziemi na której on żyje, czyli litosfera. Jest to najbardziej sztywna powłoka kuli ziemskiej ...

Znaczenie jezior i ich wykorzystanie przez człowieka

... ekosystemy. Jeziora mają również znaczenie gospodarcze. Są np. terenami rekreacyjno-sportowymi, wodną drogą komunikacyjną, łatwo dostępnym źródłem wody, np. dla przemysłu, a wody o bogatym życiu organicznym ...

Ustroje rzeczne

Warunki klimatyczne i inne składniki środowiska geograficznego mają decydujący wpływ na wodny ustrój (reżim) rzek, czyli na powtarzające się okresowo zmiany w ich zasilaniu, stanie wód, przepływie i zjawiskach ...

Rzeki

... podziemne. Ilość płynącej wody na ogół wzrasta wraz z oddalaniem się od miejsca wypływu, gdyż pojedyncze cieki łączą się ze sobą i tworzą system rzeczny. System rzeczny tworzy więc rzeka główna wraz z ...

Budowa mórz i oceanów

Wszechocean dzieli się na cztery części czyli oceany. Są to największe obszary wodne o wyraźnie ukształtowanym dnie, o określonym systemie prądów morskich. Oceany są przedzielone kontynentami, bądź grzbietami ...

Osadnictwo na świecie

... z charakterem własności pól, które przyczyniły się do powstania większych przystosowanych do ukształ­towanych zgodnie z systemem warunków organizacji pracy. Podstawową funkcją, jaką pełnią osiedla typu ...

Rodzaje map

... morskich, piaski, błota, lasy, system osadniczy, ciągi komunikacyjne, granice polityczne i  administracyjne itd. Ogólny charakter tych map jest podkreślony poprzez możliwie równomiernie uwzględnienie wszystkich ...