Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 10 znalezionych pozycji.

Przemysł energetyczny Polski

... mieszkańca jest w naszym kraju jest średnio o 40-60 % niższa aniżeli w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. Istotną przyczyną wysokiej energochłonności naszej gospodarki jest niekorzystna struktura ...

Okręgi przemysłowe w Polsce

... rozwój okazał się niedobór mieszkań i związane z tym niedobory siły roboczej. Struktura przemysłu Warszawskiego Okręgu Przemysłowego różni się istotnie od struktury przemysłu okręgu górnośląskiego. ...

Przemysł w Polsce

... na warunki bytowe ludności.  Największy spadek produkcji przemysłowej w naszym kraju zanotowano na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Związane to było z rozpoczęciem reform wolnorynkowych. Struktura ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

... cen produktów rolnych. Nawet w warunkach rynkowych minimalne ceny określane są przez państwo. Struktura agrarna to struktura własności gruntów, oraz struktura wielkościowa gospodarstw rolnych. Przemiany ...

Osadnictwo w Polsce

... usługowe, czy nawet przemysłowe. W ostatnich latach wiele wsi pełni także funkcje turystyczne, bądź rekreacyjne. Na terenach wiejskich rozbudowana została infrastruktura turystyczna. Rolnicy w poszukiwaniu ...

Struktura zawodowa mieszkańców Polski

... na rzecz zatrudnienia w usługach. Wyraźnie wzrasta udział zatrudnienia w takich dziedzinach jak: finanse, ubezpieczenia, turystyka, nauka i kultura. Struktura zatrudnienia mieszkańców Polski W Polsce ...

Struktura płci i wieku mieszkańców Polski

... w wyniku emigracji kobiet obserwuje się przewagę liczby mężczyzn (woj. kujawsko- pomorskie, pomorskie). Struktura płci jest zróżnicowana w różnych grupach wiekowych. Spośród ludności w wieku przedprodukcyjnym ...

Ludność Polski

 Współcześnie liczba ludności, a przede wszystkim jej struktura i rozmieszczenie są istotnymi czynnikami warunkującymi wzrost gospodarczy. Obecnie nasz kraj zamieszkiwany jest przez 38 mln 632 tys. osób. ...

Przyrost naturalny w Polsce

... naturalnego zależy bowiem nie tylko od rozrodczości, lecz również od umieralności. Istotnym czynnikiem różnicującym poziom umieralności jest struktura wieku ludności, która kształtowana w znacznym stopniu ...

Funkcje miast

... zabudowany obszar zamieszkiwany przez ludność zatrudnioną poza rolnictwem. Miasto charakteryzuje się: zwartą zabudową dużą gęstością zaludnienia dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną - wodociągi, ...