Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 11 znalezionych pozycji.

Transport przesyłowy w Polsce

... do przesyłania gazu ziemnego i ropy naftowej, a na krótsze odległości również gazu wytwarzanego w gazowniach miejskich, wody, gorącej wody, pary wodnej, oraz odprowadzaniu ścieków. Najpowszechniej używaną ...

Przemysł chemiczny w Polsce

... w gazie ziemnym, wobec tego na wybór lokalizacji nowych zakładów w Puławach i Włocławku wpłynęły niskie koszty transportu. Budowa zakładów nad Wisłą wynika z dużego zapotrzebowania na wodę. Oprócz tego ...

Surowce skalne metaliczne i chemiczne Polski

... metody odzysku siarki z zasiarczonych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej spowodowało radykalny spadek znaczenia złóż siarki rodzimej, oraz znaczny spadek wydobycia tego surowca. Pierwszą kopalnią siarki ...

Produkcja energii elektrycznej na świecie

... i, coraz częściej, gaz ziemny. Elektrownie te zużywają 65-70 % wydobywanego w świecie węgla kamiennego i 95 % węgla brunatnego. W Polsce 97 % energii produkowane jest w elektrowniach cieplnych. W okresie ...

Przemysł energetyczny Polski

... ok. 1.5 %. Mimo to w przeliczeniu na paliwo, więcej surowców energetycznych zużywamy aniżeli produkujemy. Spowodowane jest to w dużej mierze kosztownym importem ropy naftowej i gazu ziemnego. Główną tego ...

Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce

Złoża ropy naftowej występują w porowatych skałach w głębi ziemi. W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierająca gaz ziemny. W płytkich złożach ropa naftowa przesiąka do powierzchni ...

Surowce energetyczne w Polsce

... (chemiczne) Surowce skalne   Wśród surowców energetycznych występujących na terenie Polski można wyodrębnić: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową, gaz ziemny, łupki bitumiczne, ...

Trzęsienia ziemi

... wodą. Zmienia się także poziom wód gruntowych. Wydobywa się w większej ilości radioaktywny gaz radon. Kilka minut przed katastrofą obserwuje się także dziwne zachowania zwierząt. Psy, koty, czy szczury ...

Wody podziemne

... się. Prędkość przepływu wód gruntowych uzależniona jest od ułożenia warstw skalnych, oraz od ich porowatości. Są one przefiltrowane, więc nadają się do spożycia. Główne gazy wchodzące w skład tych ...

Źródła wód

... stanowi wydobywający się z głębi Ziemi gaz, a wody nie zawsze są gorące. Tego rodzaju wypływy nazywane są źródłami gazującymi (pieniawami). Ze źródeł tych wypływa mieszanina wody i gazu. Woda jest ...

Jeziora w Polsce

... Jeziora Pojezierza Mazurskiego magazynują 50,2 % wody znajdującej się w jeziorach, natomiast jeziora Pojezierza Pomorskiego 36,7 %. Zdecydowanie największe i najliczniejsze jeziora w Polsce to jeziora ...