Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 31 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 2

Gęstość zaludnienia w Azji

... Wschodniej, która w związku z obecnością Chin - najludniejszego państwa Azji i globu ziemskiego, zamieszkana jest przez 1455 min osób, reprezentując 40% ogółu ludności tej części świata. Azja Wschodnia ...

Rozwój ludności w Azji

...  Powyższa okoliczność przyczyniła się do tego, że Azję uznaje się zgodnie za najludniejszą część świata w całych jego dziejach. W roku 1000 spośród szacowanej na 290 min osób populacji globu ziemskiego ...

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

... planety prawie zawsze następowały po globalnych ruchach górotwórczych, którym towarzyszą silne erupcje wulkaniczne. Na skutek olbrzymiej erupcji wulkanicznej popioły, które wydostają się z wulkanu mogą ...

Typy wybrzeży morskich w Europie

... że poziom oceanu nadal się podnosi (wiązane jest to z globalnym ociepleniem), co oznacza ciągłe odmładzanie wybrzeży.  ...

Fauna mórz i oceanów

Morze jest nie tylko kompleksem procesów fizycznych i chemicznych rozgrywających się w jego wnętrzu, powiązanych z siłami innych powłok globu, ale również, jest środowiskiem życia. Wody morskie wraz z ...

Powstawanie gleby

... zmiennych w dziejach Ziemi, rozprzestrzeniły się po całym globie i tworzą dziś przebogaty świat roślinny i zwierzęcy. Od co najmniej 3 mld lat biorą one udział w kształtowaniu się sfer Ziemi przyczyniając ...

Turystyka na świecie

... sprzyja postępująca globalizacja gospodarki, coraz sprawniejszy transport, szczególnie lotniczy, a także specjalnie organizowane imprezy o zasięgu międzynarodowym (targi, wystawy, festiwale, kongresy). ...

Handel zagraniczny na świecie

... w skali globalnej lub wymiany zagranicznej ugrupowań ponadnarodowych np. Unii Europejskiej czy też grup państw (np. CEFTA, NAFTA).       Zapamiętaj: handel zagraniczny to odpłatna ...

Rozwój gospodarczy na świecie

... Product). Jest to część wartości globalnej wytworzonej w gospodarce narodowej, czyli wartość dóbr materialnych i usług niematerialnych pozostająca po odliczeniu tzw. zużycia pośredniego (kosztów materialnych ...

Problemy wyżywienia ludności świata

... oraz takie kraje Azji, jak Afganistan, Bangladesz, Indie czy Kambodża. Obecnie ludzie umierają z głodu nie dlatego, że brakuje globalnie żywności na świecie, lecz ponieważ państwa głodujące nie mają środków ...

Produkcja używek na świecie

... częścią pożywienia i obyczaju pewnych społeczeństw. Używki są uprawiane na ok. 2 % powierzchni gruntów ornych na świecie. W skali globu ich znaczenie jest niewielkie. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że ...

Budowa wnętrza Ziemi

... waha się od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Skorupa ziemska jest najbardziej zróżnicowaną warstwą globu, zarówno pod względem cech fizycznych, jak i składu chemicznego. Wyróżnia się skorupa kontynentalną ...

Rozówj liczby ludności świata

... poprawy warunków bytu ludności, co stało się impulsem dla kolejnego przyspieszenia wzrostu liczby mieszkańców globu ziemskiego. Rozwój liczby ludności nastąpił dopiero w średniowieczu. Szczególną rolę ...

Wody podziemne

...  wody reliktowe to wody podziemne występujące na znacznych głębokościach. Znajdują się one poza strefą aktywnej wymiany wód, więc nie biorą udziału w globalnym obiegu wody. Wody te powstały w dawnych ...

Pływy morskie

...  Zazwyczaj na dobę zdarzają się dwa pływy następujące po sobie w odstępach sześciogodzinnych. W miejscach globu prostopadłych do miejsc, gdzie panuje przypływ, obserwujemy odpływ. Gdyby pokrycie globu ...

Skład chemiczny wód morskich

Wszystkie oceany i morza stanowią części jednego oceanu, zwanego Wszechoceanem lub Oceanem Światowym. Jego powierzchnia wynosi 361 mln km2, co stanowi 71 % powierzchni globu ziemskiego. Przybliżona ilość ...

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

... wiatrów wschodnich ogranicza zatem zasięg wpływu mroźnego powietrza. Przedstawiona powyżej ogólna cyrkulacja atmosferyczna to jedynie teoretyczny schemat kierunków wiatrów w skali globu. W warunkach ...

Wiatry stałe - Pasaty

... powietrza w skali Ziemi zwanym globalną cyrkulacją powietrza, duże znaczenie odgrywa także pionowy ruch powietrza, który nazywamy konwekcją. Spowodowany jest on zróżnicowaną temperaturą powietrza, różnym ...

Planety w Układzie Słonecznym

... słabe pole magnetyczne, które jest o trzy rzędy wielkości mniejsze od ziemskiego. Temperatura na powierzchni globu oscyluje w granicach 400°C, a w niektórych miejscach nawet 500°C. Pomimo faktu, iż Wenus ...

Języki na świecie

...  Finlandia estoński Estonia lapoński Finlandia, Szwecja, Nor­wegia, Rosja Dla znacznej części mieszkańców globu ziemskiego umiejętność posługiwania się ...