Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 11 znalezionych pozycji.

Himalaje

... i mezozoicznych skał węglanowych i typowych skał fliszowych (piaskowce, łupki ilaste Himalaje leżą w strefie klimatu podzwrotnikowego. Wzdłuż ich południowych stoków biegnie granica strefy klimatów ...

Góry Dynarskie

... fliszu z przewarstwieniami skał węglanowych. Na dużych powierzchniach, zwłaszcza na płaskowyżach w północnej części Gór Dynarskich (Kras, Velika Kapela i in.), występuje bardzo zróżnicowana, rzeźba krasowa ...

Półwysep Apeniński

... skał okruchowych i wapieni; część wschodnią: Apenin Toskańsko-Emiliański (Cimone, 2165 m), zbudowany z fliszu. Apeniny Środkowe sięgają na południe do doliny rzeki Trigno i dolnego biegu Sacco w najwęższym ...

Wyżyna Transylwańska

... z utworami fliszu, wyżynę Samoszu, obniżającą się na północnym zachodzie ku Wielkiej Nizinie Węgierskiej.  ...

Pireneje

... oraz utworów mezozoicznych i trzeciorzędowych (wapieni i fliszu). W trzeciorzędzie nastąpiło dźwignięcie gór i sfałdowanie osadów oraz częściowe ich nasunięcie w postaci płaszczowin na przedgórskie zapadliska ...

Alpy

... w części osiowej oraz dwie strefy wapienno-fliszowe, jedną na północy, drugą na południu. Strefa osiowa jest zbudowana ze zmetamorfizowanych skal paleozoicznych i mezozoicznych oraz skał magmowych (granitoidów). ...

Grawitacyjne ruchy masowe

... metrów powierzchnią dna. Osuwiska podmorskie można spotkać w skałach, z których zbudowane są Beskidy. Ciągłe osuwiska podmorskie przyczyniły się do powstawania osadów zwanym fliszem karpackim. Każdego ...

Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce

... występują  w Polsce w kilku miejscach: w Karpatach fliszowych (Krosno, Jasło, Gorlice, Sanok). Jest to historyczny rejon wydobycia ropy naftowej. Złoża ropy występujące w Karpatach powstały w trzeciorzędzie. ...

Ruchy górotwórcze

... części łańcucha górskiego występują często formacje fliszowe. Flisz to zespół skał osadowych pochodzenia morskiego, składający się z leżących na przemian warstw łupków, piaskowców, zlepieńców a rzadziej ...

Dzieje Ziemi

... w Tatrach. W ciągu ostatnich kilku dni Ziemia zmienia swe oblicze w wyniku potężnych ruchów górotwórczych orogenezy alpejskiej. W Polsce fałdują i wypiętrzają się Karpaty fliszowe. Ostatniego dnia ...

Budowa geologiczna Polski

... fliszu karpackiego nasunęły się w kierunku północnym powodując powstanie Zapadliska Karpackiego. Na jego obszar wkroczyło morze mioceńskie, w którym doszło do osadzania wapieni, gipsów, anhydrytów a także ...