Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 50 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 3

Karakorum

... i wznoszą na zachodnim skraju Wyżyny Tybetańskiej. Stanowią dział wodny oddzielający dorzecze Indusu leżące w zlewisku Oceanu Indyjskiego od bezodpływowych obszarów Azji Środkowej. Karakorum należy do ...

Grawitacyjne ruchy masowe

... skutki. Przemieszczane się mas skalnych po powierzchni Ziemi wywołane jest przede wszystkim przez działanie siły ciężkości. Wraz ze wzrostem kąta nachylenia zbocza wzrasta wartość składowej równoległej ...

Ocean Atlantycki

...  Na Oceanie Atlantyckim występują wszystkie strefy klimatyczne (zob. zał. 8). Klimat oceanu jest kształtowany oddziaływaniem stałych ośrodków wyżowych nad Grenlandią i Antarktydą, sezonowego (zimowego) ...

Pustynia Kalhari

... zasilające przy wysokich stanach wody leżące dalej na wschód bagna Makgadikgadi. Kalahari nie jest pustynią. Naturalną roślinnością północnej części Kalahari jest niska sawanna z dużym udziałem kolczastych ...

Kotlina Konga

... (w tym gór wulkanicznych) przekraczających 2000 m wysokości, m.in. Bambouto, 2740 m (najwyższy), Wanga, Szebsza. Mbang, Yade. Wyżyna stanowi dział wodny zlewni jeziora Czad oraz dorzeczy Nigru i Konga. ...

Ogrody botaniczne w Polsce

... Podstawową funk­cją tych placówek jest stworzenie warunków do badań naukowych i działalno­ści dydaktycznej. Przyjmuje się, że pierwszymi w Polsce ogrodami o charakterze botanicz­nym były 2 ogrody królewskie ...

bifurkacja

bifurkacja - rozdzielenie się rzeki na odnogi należące do różnych dorzeczy; występują na obszarach o niewyraźnych działach wodnych; najbardziej znaną bifurkującą rz. jest Orinoko w Wenezueli, której ...

antropopresja

antropopresja - oddziaływanie gatunku ludzkiego, dążącego do zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb, na środowisko przyrodnicze. Jego rezultatem są różnorodne przekształcenia środowiska, na ogół ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

... cechy mogą być ze sobą współzależne. Mówimy wtedy o określonym typie środowiska przyrodniczego, które wyrażone jest powiązaniem tych cech. Działalność człowieka, wprowadzane przez niego zmiany, wytwarzane ...

Piętra roślinne w górach

Źródłem energii docierającej do powierzchni naszej planety może być także jej wnętrze. Na skutek działalności wulkanicznej wydostaje się z niego materia i energia cieplna. Powoduje ona ruchy płyt litosfery, ...

Zwierzęta na świecie

... jednym z działów nauki zajmującej się rozmieszczeniem organizmów na kuli ziemskiej, czyli biogeografii. Jak nazwa tej nauki wskazuje, stoi ona na pograniczu biologii i geografii, opierając się przy rozwiązywaniu ...

Roślinność w Polsce

... gdzie panują odpowiednie warunki klimatyczne, glebowe i wodne dla rozwoju danego typu roślinności. Należy pamiętać, że obecna szata roślinna jest znacznie modyfikowana w wyniku działalności społeczno- ...

Gleby na świecie

... strefy zwrotnikowej pod lasami liściastymi z udziałem gatunków wiecznie zielonych z różnych skał macierzystych. Wobec szybkiego rozkładu materii organicznej mają stosunkowo małą zawartość próchnicy i charakterystyczne ...

Budowa gleby

Gleby zbudowane są z poziomów genetycznych, czyli stref układających się mniej więcej równolegle do powierzchni terenu, powstałych w wyniku działania procesów glebotwórczych. Poziomy różnią się między ...

Powstawanie gleby

... zmiennych w dziejach Ziemi, rozprzestrzeniły się po całym globie i tworzą dziś przebogaty świat roślinny i zwierzęcy. Od co najmniej 3 mld lat biorą one udział w kształtowaniu się sfer Ziemi przyczyniając ...

Transport lotniczy

... 1/3 ogólnej liczby samolotów dysponują Stany Zjednoczone. Duży jest także udział samolotów kanadyjskich. Wynika to przede wszystkim z popularności w tym państwie głównie małych samolotów pasażerskich, ...

Żegluga śródlądowa w Polsce

... metale i wyroby z metali, rudy metali, nawozy, drewno i zboża (zaledwie 4 tys. ton). Stąd też udział transportu wodnego w PKB wynosi jedynie 0,2 %. Mimo wszystko największe polskie przedsiębiorstwo transportu ...

Transport wodny

... drogą morską stanowią prawie 100 % ich ogólnej wymiany handlowej (pewien udział, szczególnie wartościowo, mają w obsłudze przewozy lotnicze). Transport morski dominuje także w obsłudze wymiany międzynarodowej ...

Koleje w Polsce

Komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów infrastruktury gospodarczej. Składają się na nią urządzenia i instytucje świadczące usługi niezbędne dla właściwego funkcjonowania wszystkich działów ...

Transport lądowy

... latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w Europie Zachodniej rozpoczęto działania mające na celu rozbudowę sieci autostrad, które przejmują ruch dalekobieżny i odciążają pozostałe drogi. Budowa ...