Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 39 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 2

Klimat w Afryce

... Nizinie Mozambickiej oraz w środkowej części Madagaskaru panuje klimat równikowy wilgotny z dwiema krótkimi porami bezdeszczowymi. Na północ od równika ma on cechy monsunowe (jedna dłuższa pora deszczowa). ...

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

... go w dół stoku. W luźnych utworach strugi wód opadowych żłobią formy erozyjne żłobki deszczowe, wąwozy, a wyniesiony materiał osadza się w postaci stożków na spłaszczeniu stoku lub u jego podnóża. Na obszarach ...

Zjawiska krasowe

... co zmniejsza się napór słupa wody. Równocześnie w najwyższych partiach jaskini, gdzie woda pojawia się tylko w postaci deszczu podziemnego i powstałych wcześniej jeziorek, zaczynają gromadzić się osady ...

Grawitacyjne ruchy masowe

... zimnych. Proces ten polega na bardzo powolnym, ledwo dostrzegalnym (kilka milimetrów dziennie) zsuwaniu się po stoku zwietrzeliny nasiąkniętej wodą pochodzącą z topnienia śniegu lub z opadów deszczu.  ...

Wietrzenie skał

... one także wietrzeniu. Podczas deszczu pochłaniają duże ilości wody, a więc zwiększają tym samym  swoją objętość. W okresie suchym woda wyparowuje, powodując odwodnienie i kurczenie się skały. Proces ten ...

Półwysep Jukatan

... upadku planetoidy, która spowodowała masowe wymieranie organizmów (w tym wielkich gadów) w końcu okresu kredowego. Na J u katanie nie ma większych rzek stałych, chociaż w porze deszczowej pojawiają się ...

Klimat w Australii

... Klimat równikowy wybitnie wilgotny, bez pory bezdeszczowej, z opadami przekraczającymi 3500 mm rocznie, występuje na kilkusetkilometrowym odcinku północno-wschodniego wybrzeża i przylegających doń stokach ...

ablacja

... wody deszczowej, spływu powierzchniowego, oddawania ciepła przez ściany skalne otaczające pokrywę śnieżną lub lodową. W wyniku nierównomiernej a. powstają formy lodowe o fantastycznych kształtach, m.in. ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

... zakwitają, a po pierwszych deszczach intensywnie rozwijają liście. W miarę dalszego zmniejszania się opadów i większej ich nieregularności, lasy stają się coraz niższe i rzadsze. Przy niskich i nieregularnych ...

Piętra roślinne w górach

... wzdłuż rzek występują także lasy galeriowe. Drzewa tych lasów dosięgają korzeniami wód gruntowych. W klimacie monsunowym, w porze deszczowej roślinność rozrasta się bujnie, a w suchej świat roślin ubożeje. ...

Budowa gleby

... tego niezbędnego dla roślin składnika i jednocześnie nadając glebie odczyn zasadowy chronią warstwę próchniczną przed wymywaniem. Chronią również glebę przed skutkami „kwaśnych deszczów". Wpływ skał węglanowych ...

Problemy wyżywienia ludności świata

... pozaprzyrodnicze susze, bariera dostępności wody - w północnej i południowej Afryce ulewne deszcze - Bangladesz, Indie gwałtowne mrozy i wichury trudne do przewidzenia szarańcze atakujące ...

Produkcja używek na świecie

... klimatu. Ważnym ograniczeniem klimatycznym kawowca jest rozkład opadów. Po niezbędnym okresie niewielkich opadów muszą nadejść intensywne deszcze. Na wielu obszarach pory deszczowa i sucha układają się ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

... opady atmosferyczne. Dla potrzeb rolnictwa najważniejsza jest wielkość opadów w okresie wegetacyjnym. Negatywny wpływ na uprawę mają intensywne deszcze wraz z silnymi wiatrami. Poza centralną Polską, która ...

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie

... a jej źródłem są zbiorniki zbudowane na rzekach, jeziora, studnie artezyjskie, czy też zbiorniki groma­dzące wodę deszczową. Najwięcej ziem nawadnianych znajduje się w Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych. ...

Dzieje Ziemi

... się w Górach Sowich. W prekambrze kształtowała się atmosfera i prawdopodobnie padały już pierwsze deszcze. Istnieją dowody występowania pierwszych zlodowaceń i zmienności klimatu. Pierwotnymi formami ...

Ustroje rzeczne

... okresów wysokich i niskich stanów wody.   Wyróżnia się następujące typy ustrojów rzecznych: ustrój deszczowy oceaniczny strefy umiarkowanej, w którym dzięki obfitemu i równomiernemu w ciągu roku ...

Rzeki

...  W klimacie zwrotnikowym występują rzeki okresowe, które prowadzą  wodę jedynie w pewnym okresie czasu np. w porze deszczowej. Przykładem rzeki tego typu może być np. Murray w Australii. W rzekach okresowych ...

Wody podziemne

... stopień nawilgocenia oraz charakter pokrycia roślinnością. Na przykład gleby suche mogą w pierwszej fazie deszczu przyjmować cały opad. Po nasączeniu wodą stają się one mniej przepuszczalne i woda ...

Budowa mórz i oceanów

... jest kształtowany nie tylko pod wpływem sił wewnętrznych, ale także na skutek takich czynników jak: watr, deszcz, wody płynące itp. Czynniki te nie działają w obrębie basenów oceanicznych. Wielkie ...