Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 18 znalezionych pozycji.

<span class="highlight">bazalt</span> &#160;...

bazalt - skała magmowa wylewna, rzadziej subwulkaniczna, będąca wylewnym odpowiednikiem gabra. W stanie świeżym jest prawie czarna, w wyniku wietrzenia zmienia barwę na brunatną, zieloną aż do jasnoszarej. ...

Gleby w Afryce

... rozwinęły się ubogie gleby czerwone, ze zwietrzelin bazaltów powstały żyźniejsze gleby ciemnoczerwone, z młodych utworów wulkanicznych wytworzyły się andosole, a z osadów jeziornych - czarne gleby tropikalne ...

Wyspy Kurylskie

... płyty litosfery pod płytę eurazjatycką, z czym wiążą się częste trzęsienia ziemi i ożywiony wulkanizm. Wyspy zbudowane są ze skał wulkanicznych - zakrzepłych law bazaltowych, brekcji wulkanicznych, tufów ...

Wielkie Góry Wododziałowe

... (Ossa, 1617 m - najwyższy szczyt Tasmanii) zbudowany ze sfałdowanych skał osadowych wieku paleozoicznego, zrównanych, przykrytych jurajskimi wylewnymi skałami magmowymi, głównie bazaltami. Płaskowyż obcięty ...

Antarktyda

...  kredowych sfałdowanych pod koniec kredy. Powszechnie występują tam również kenozoiczne bazalty i andezyty z przewarstwieniami piaskowców i zlepieńców. Najmłodsze ruchy tektoniczne zachodziły w strefi ...

Gleby w Ameryce Południowej

... warunkach klimatu zwrotnikowego. pod widnymi lasami i pod sawannami z dużym udziałem drzew, również wytworzyły się gleby wzbogacone w związki żelaza. Ze zwietrzelin bazaltów i diabazów w południowej części ...

Geografia Europy Północnej

... wyspu Skandynawskiego. Jest to wyspa wulkaniczna. Zbudowana jest z trzeciorzędo­wych, czwartorzędowych oraz współcześnie powstających skał wulkanicznych, głównie ba­zaltów i bazaltowych tufów, brekcji i  ...

Sahara

... skały metamorficzne (gnejsy, łupki krystaliczne, marmury i kwaracyty) i wulkaniczne (bazalty, andezyty), silnie sfałdowane i poprzecinane starymi (prekambryjskimi) intruzjami granitoidów i innych skał ...

Surowce skalne metaliczne i chemiczne Polski

... skał budowlanych pochodzenia magmowego należą granity, bazalty, melafiry, oraz porfiry. Inne surowce skalne wydobywane w Polsce to marmury, wapienie, i piaskowce. Polskie zasoby granitu występują w ...

Dzieje Ziemi

... która jak i cały Układ Słoneczny powstała ok. 4,5 mld lat temu. Skorupa ziemska była początkowo bardzo cienka i składała się ze skał bazaltowych. Nie było hydrosfery, a atmosferę tworzyły: tlen, dwutlenek ...

Budowa geologiczna Polski

... spowodowały wytworzenie się pokryw bazaltowych na Pogórzu Izerskim i Kaczawskim. W środkowej Polsce powstało rozległe obniżenie, w którym odbywała się akumulacja osadów. W miocenie (młodszym trzeciorzędzie) ...

Budowa i typy wulkanów

... lawy. Można wydzielić dwa podstawowe rodzaje lawy:   Lawy zasadowe, rzadkie: mają bardzo małą lepkość, są rzadkie, więc mogą przemieszczać się na większe odległości. Są to lawy bazaltowe, których ...

Plutonizm

... lawowe, powstające w wyniku długotrwałej, silnej erupcji, mogą mieć po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy km2 i noszą nazwę trapów, najczęściej bazaltowych. Występują one w Ameryce Południowej, na ...

Teoria tektoniki płyt litosfery

... w trzech różnych epokach geologicznych. Uważał on, że bloki kontynentalne są zbudowane ze skał lżejszych (głównie osadowych i gnejsowych) i zanurzone są w podłożu bazaltowym. Według Wegenera podłoże ...

Budowa wnętrza Ziemi

... znajdującą się pomiędzy powierzchnią Ziemi zbudowaną ze skał granitowych, a powierzchnią zbudowaną z bazaltów. Nazwana ona została Powierzchnią Conrada. Kolejną warstwą o odmiennych właściwościach, niż ...

Wody podziemne

... porów w skale, oraz od występowania połączeń pomiędzy tymi porami. Niektóre skały np. bazalty praktycznie nie wykazują przepuszczalności wodnej, inne (np. żwiry) są bardzo przepuszczalne. Przepuszczalność ...

Budowa mórz i oceanów

... masy bazaltu, powodując powiększanie dna oceanicznego. Wiek skorupy oceanicznej od doliny ryftowej na zewnątrz, w stronę kontynentów jest coraz starszy. W grzbietach, gdzie tempo tego procesu jest wyższe, ...

Rodzaje skał

... zasadowymi są dioryt, gabro, czy bazalt. Skały zasadowe rzadko występują w Polsce. Można je spotkać miejscami w Sudetach. Skały powstałe przy powierzchni Ziemi, tworzące intruzje to skały żyłowe. Jeśli ...